Doris R Kurth 

*2 Sep 1915 - †27 Apr 2011
???
 
 
???
 
 
???
 
 
???
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1914 - †2005